Νομιμοποίηση - τακτοποίηση αυθαιρέτων

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία Ρύθμισης αυθαιρέτων:

  • Αυτοψία στο ακίνητο
  • Αποτύπωση Ιδιοκτησίας – πολεοδομικών παραβάσεων
  • Υπολογισμός προστίμου
  • Ενημέρωση – συμβουλές
  • Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
  • Σύνταξη απαιτούμενων σχεδίων
  • Ηλεκτρονική υποβολή
  • Σύνταξη Τεχνικής έκθεσης ή Μελέτη στατικής επάρκειας
  • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ηλεκτρομηχανολογικού Ελέγχου

Στα αυθαίρετα ακίνητα ή ακίνητα με αυθαιρεσίες ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στους Ν.4495/17, Ν.4178/13 και δεν έχουν τακτοποιηθεί/ νομιμοποιηθεί, απαγορεύεται η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματος δικαιώματος εν ζωή. Για κάθε μεταβίβαση είναι πλέον απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Επιπλέον, τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.