Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Στόχος της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του, όπως και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Πρόκειται για τον φάκελο που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου με ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει σε ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου πρόκειται να οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.