Μετά την εκπόνηση και τη σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών και των ενεργειών που ακολουθούν (έκδοση οικοδομικής αδείας, εγκρίσεις φορέων κλπ.) το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ αναλαμβάνει την επίβλεψη του έργου σε όλα τα στάδια της κατασκευής αυτού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της μελέτης.

Η επίβλεψη γίνεται από τους έμπειρους μηχανικούς του γραφείου μας, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ολοκλήρωση ενός ποιοτικού έργου. Η παρουσία μας στο εργοτάξιο είναι ουσιαστική και παραγωγική, καθώς αποσκοπεί στην σωστή οργάνωση των συνεργείων και στην όσο το δυνατόν ταχύτερη αποπεράτωση του έργου, με γνώμονα πάντα, την ασφάλεια και την ποιότητα.