Σήμερα οι Πολεοδομικές Άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανικός, έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τον κύριο του έργου, ως πιστοποιημένος χρήστης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εισέρχεται στο σύστημα e-adeies, αναρτά τις απαιτούμενες μελέτες και έγγραφα, υποβάλλει την αντίστοιχη αίτηση και στη συνέχεια ελέγχεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, υπάρχουν οι παρακάτω άδειες:

 • Οικοδομικές Άδειες
 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Οικοδομική άδεια

Η διαδικασία έκδοσης μιας Πολεοδομικής Άδειας δεν θυμίζει σε τίποτα τον τρόπο που γνωρίζαμε. Τώρα ο Μηχανικός δεν επισκέπτεται την Πολεοδομία ώστε να ελεγχθούν οι μελέτες κατ΄ιδίαν. Από 1/1/2019 όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ στο οποίο πιστοποιημένος χρήστης – Μηχανικός εγγεγραμένος στο Μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποβάλει ηλεκτρονικά τις απαιτούμενες σε κάθε περίπτωση μελέτες και σχέδια. Ελέγχεται επίσης ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο – ελεγκτή της Υπηρεσίας Δόμησης.

 Οι συνηθέστερες εργασίες για τις οποίες εκδίδεται η  Οικοδομική Άδεια είναι:

 • Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων καθώς και κατεδάφιση.
 • Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες από 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.
 • Αλλαγή της χρήσης, αν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο, τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή τα φορτία της στατικής μελέτης ή εάν τροποποιούνται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι μια απλούστερη Πολεοδομική Άδεια, ενώ εκδίδεται σε μικρότερο χρόνο – κόστος και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Τοποθέτηση σκαλωσιάς
 • Εξωτερικό βάψιμο ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων με χρήση ικριωμάτων
 • Εξωτερική θερμομόνωση
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση σκαλωσιάς
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση σκαλωσιάς
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
 • Ανακατασκευή στέγης
 • Λειτουργική συνένωση χώρων
 • Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
 • Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.
 • Κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών.
 • Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.
 • Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων.
 • Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού
 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών
 • Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
 • Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
 • Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών.
 • τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο.
 • Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις
 • Περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.
 • Περίφραξη με συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης σε καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος έως και τρία (3,00) μέτρα.
 • Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.