ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΜΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)

Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4178/2013

Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών βάσει του Ν.4178/2013

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Ν. 4178/2013, για κάθε μεταβίβαση ακινήτου εν ζωή (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία). Ποιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 άρθρο 3 ισχύει ότι:

«σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού».

Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι:

– στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα

– στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ΄ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης, της χρήσης και του ύψους σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.

– στο ακίνητο οι εκτελούμενες αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, κλπ.

Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων οι βεβαιώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στο συμβόλαιο προσαρτάται η βεβαίωση και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου. Ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου.

Οι βεβαιώσεις των μηχανικών ισχύουν για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας.

Η Βεβαίωση Μηχανικού εκδίδεται άμεσα, αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο και ο απαραίτητος έλεγχος στοιχείων όπως:

  • Στέλεχος της Οικοδομικής Αδείας
  • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία

Εφόσον δεν διαπιστωθεί κάποια αυθαιρεσία (η οποία θα πρέπει να τακτοποιηθεί με τον Ν.4178/2013) εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού.