ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΜΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)

Τεχνικός σύμβουλος

Ο ορισμός του τεχνικού συμβούλου έχει ως σκοπό την υποστήριξη του ενδιαφερομένου σε θέματα και πρακτικές που αφορούν την επιστήμη του μηχανικού και στα οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς την συνδρομή του, λόγω της έλλειψης γνώσεων, εμπειρίας και επιστημονικής κατάρτισης.

Ο μηχανικός καλείτε να ελέγξει ή να αξιολογήσει το αντικείμενο της ανάθεσης και να παρουσιάσει αιτιολογημένα και με τρόπο κατανοητό τα αποτελέσματα στον ενδιαφερόμενο προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να πάρει μια απόφαση ή να προχωρήσει σε μια διαδικασία (αγορά, κατασκευή κ.α.).

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείτε εκ του νόμου η συνδρομή μηχανικού, τότε συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια (τεχνική έκθεση, έκθεση αυτοψίας, αποτύπωση, πίνακες, τοπογραφικό διάγραμμα κτλ) που συνοδεύουν το πόρισμα του.

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις όπου ζητείται η παρουσία τεχνικού συμβούλου εκ μέρους του ενδιαφερομένου, ή απαιτείται η συνδρομή μηχανικού, είναι :

  • σε αγοροπωλησίες ακίνητων όπου συνήθως ζητείτε ο έλεγχος της νομιμότητας του ακίνητου, η αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο (φθορές, επισκευές, λειτουργικότητα κτλ), η αξιολόγηση των υφιστάμενων χώρων του ακίνητου ως προς την επιθυμητή χρήση από τον ενδιαφερόμενο (καταστήματα, κατοικίες κτλ) κ.α.,
  • σε αγοροπωλησίες οικοπέδων και γηπέδων όπου ζητείτε να διερευνηθεί η αρτιότητα, η οικοδομησιμότητα, η επιτρεπόμενη δόμηση, η καταλληλότητα του οικόπεδου για την επιθυμητή χρήση από τον ενδιαφερόμενο (μέγεθος κατασκευής, χρήσεις γης, κυκλοφοριακή σύνδεση κτλ) κ.α.,
  • σε αντιδικίες ή ασυμφωνίες του ενδιαφερόμενου ή μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τεχνικά ζητήματα όπως πχ τα όρια της κατάτμησης ενός οικόπεδου, ο εντοπισμός των ορίων μιας ιδιοκτησίας, τεχνικά θέματα μεταξύ συνιδιοκτητών κτλ,
  • στη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών σε υφιστάμενα ή υπό κατασκευή κτίρια (πίνακες, δαπάνες, σχεδία κτλ),
  • στη σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών,
  • στην εκτέλεση εργασιών από τρίτους σε όμορα οικόπεδα ή τμήματα του κτιρίου όπου υπάρχει πιθανότητα να προκληθούν φθορές στην ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου ή να την επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο.