ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΜΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)

Πραγματογνωμοσύνες - Τεχνικές εκθέσεις

Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη είναι μία επιστημονική γνωμοδότηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, επί ειδικού τεχνικού θέματος και απευθύνεται σε μη τεχνικούς ή και σε Δικαστικούς. Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα -δεδομένα και τεκμηριώνεται με νόμους, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες τις οποίες ακολουθούμε και εφαρμόζουμε πιστά.

Είναι φανερό ότι το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, δηλαδή τα ζητήματα που με την αίτηση καλείται να διαπιστώσει, διερευνήσει, εξηγήσει και ελέγξει ο πραγματογνώμονας, πρέπει να είναι τεχνικά. Τέτοια ζητήματα είναι π.χ. οι εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών , οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και του κόστους αποκαταστάσεως τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κλπ.), ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, ο έλεγχος εφαρμογής ΓΟΚ, ο έλεγχος σταδίου εξελίξεως έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελετών, ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων κλπ.

Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης θέματα νομικά ερμηνείας και ρυθμίσεως σχέσεων μεταξύ των αντιδίκων μερών. Οι συνέπειες των τεχνικών διαπιστώσεων και ερμηνειών της πραγματογνωμοσύνης για τις σχέσεις και υπαιτιότητες των αντιδίκων μερών καθορίζονται από τούς ίδιους και τα δικαστήρια.

Είναι ανάγκη να ξεκαθαριστεί ότι η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι διαιτησία. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει ο πραγματογνώμονας να καθορίσει υπαιτιότητα, αλλά την σχέση αιτίου στο τεχνικό επίπεδο.

Είναι γεγονός, ότι οι περισότερες πραγματογνωμοσύνες συνδέονται με θέματα αντιδικίας. Το γεγονός αυτό προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα μέσα στο οποίο θα εργαστεί ο πραγματογνώμονας, αλλά και τις δυσκολίες χειρισμών, συλλογής στοιχείων, ορισμένες ιδιαιτερότητες (πχ απαγόρευση εισόδου στον πραγματογνώμονα κλπ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κείμενο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις δικαστικές ενέργειες που ακολουθούν. Έτσι είναι φανερή η βαρύτητα του κειμένου αυτού και η ανάγκη να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας.

Κατή την σύνταξη της πραγματογνωμοσύνης εξετάζονται με πληρότητα μόνο τα ζητήματα που έχουν ζητηθεί από τον αιτούντα και έχουν τεχνικό χαρακτήρα. 

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αποτελεί την κατάληξη της όλης διεξαγωγής, η οποία ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και πάντως μέσα στα χρονικά όρια που επιβάλλουν οι προθεσμίες των δικών ή οι ανάγκες των έργων.

Στις πραγματογνωμοσύνες συμπεριλαμβάνονται και οι απλές βεβαιώσεις - τεχνικές εκθέσεις που ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες.

Διαδικασία

Τα στάδια και τα βήματα της διαδικασία είναι ότι γίνεται άμεση αυτοψία και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Εφόσον απαιτείται γίνεται ενίσχυση της πραγματογνωμοσύνης από αναγνωρισμένα τεχνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και εργαστήρια (εργαστήρια αντοχής υλικών,  εργαστήρια ηλεκτρονικών,  χημείας, κλπ).  Ερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες της ζημίας και υποβάλλονται τα πορίσματα και οι τρόποι αποκατάστασης των βλαβών.

Συνοπτικά οι φάσεις κατά την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης είναι:

  • Αυτοψία - Παρατήρηση,
  • Τεχνική Περιγραφή - Ανάλυση,
  • Τεκμηρίωση - Πόρισμα,
  • Εφαρμογή πορίσματος - Επίβλεψη - Εκτίμηση αποτελέσματος.